HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

 1. Hizmetlerden Yararlanma Hakkı
  1. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne başvuran tüm hastalarımız; fiziksel,  düşünsel ve sosyal özellikleri ne olursa olsun tüm hizmetlerimizden en üst düzeyde yararlanma hakkına sahiptir.
  2. Hastalarımız doktorunu ve/veya sağlık kurumunu seçme ve tedavinin herhangi bir evresinde değiştirme hakkına sahiptir. Hastalarımız yazılı talep de bulundukları takdirde, hastaya verilmesi zorunlu olan belgelere ek olarak o ana kadar durumu ile ilgili tutulmuş olan tüm tıbbi kayıtlar hastanın bizzat kendisine verilir ya da işlemlerin devam edeceği yeni kuruma Lösante Hastanesi Tıbbi İstatistik ve Arşiv Bölümünce, en acil biçimde gönderilir.  Gerek duyulması durumunda, kuruluşumuzun yetkili hekimi yeni kuruluşa sözel olarak da bilgi vermekle yükümlüdür.
  3. Kuruluşumuz ve / veya anlaşmalı olduğumuz diğer kuruluşlardaki sağlık görevlileri, hastalarımıza tıbbi etik, kural ve ilkelerine aykırı ya da aldatıcı nitelikte tanı ve tedavi uygulayamazlar.
  4. Hastalarımız, organ nakli gibi tedavi olanağı sağlayacak kaynakların kısıtlı olduğu ve hastalar arasında bir ayrımın gerekli olduğu durumlarda, hasta seçimi tıbbi ölçütlere göre ve objektif olarak; kurul kararı ile kayıt altına alınır, üyelerin tümü tarafından imzalanır ve hasta dosyasına konur.
  5. Hastalarımız, arzu ettiklerinde sağlık sorunları ve genel sağlık konuları hakkında ya da kuruluşumuzda merkez olarak etkinlik gösteren tüm alanlarda danışman hekimlerimizden ücretsiz bilgi alma hakkına sahiptir.
 2. Saygı ve İtibar Görme Hakkı
  1. Hastalarımız ve yakınları; her zaman ve her türlü koşulda, bireysel itibarlarının korunarak; saygılı, nazik, şefkatli ve güler yüzlü bir ortamda tetkik yaptırma, tanı öğrenme ve tedavi alma hakkına sahiptir.
  2. Kuruluşumuzun hiçbir çalışanı, hastalarımızla tartışma hakkına sahip değildir. Hastalarımız ve yakınları; her aşamada, çözülemeyen her türlü sorunu kuruluşumuzun ilkeleri ve var olan ülke yasaları doğrultusunda çözümleme hakkına sahiptir.
 3. Mahremiyet Hakkı
  1. Hastalarımız, ziyaretçilerimiz de dahil olmak üzere, kuruluşumuz ile resmi bağlantısı olmayan ya da resmi bir bağlantısı olmakla birlikte tedavisi ile doğrudan ilgili olmayan kişiler ile konuşmayı ya da bu kişileri görmeyi reddetme hakkına sahiptir.
  2. Hastalarımız, hekimleri ile görüşme ve muayene edilme aşamalarında, yeterli görsel ve işitsel gizlilik sağlayacak bir ortamda bulunmayı isteme hakkına sahiptir.
  3. Hastalarımız, gerek duyduklarında, kuruluşumuzca sağlanan güvenlik dışında ek korunma talebinde bulunmayı, bedelini ödemek koşulu ile isteme hakkına sahiptir
  4. Kurumumuza başvuran bireylerden tanı ve tedavi aşamasında elde edilen tüm bilgiler, ölümünden sonra da gizli kalacak şekilde korunur. Bu bilgiler, hastanın ya da varislerinin açık izni ya da mahkeme kararı varsa ilgili mercilere açıklanır.
  5. Tıbbi gereklilik olmadığı ve izin vermediği sürece, hangi gerekçeyle olursa olsun, hastamız kendisine dair özel ve aile yaşamına ilişkin bilgi verilmemesi hakkına sahiptir.
 4. Kimliği Bilme Hakkı
  1. Hastalarımızın, kuruluşumuzda ilişkide bulunduğu tüm görevlilerin kimlikleri ve mesleki sorumluluklarını bilme hakkına sahiptir.
 5. Bilgi Edinme Hakkı
  1. Hastalarımızın, kendileri ya da yasal varisleri kanalı ile tanı ve tedavinin tüm süreçlerine ve hastalığın olası gelişimine ilişkin tam ve yeni bilgi alma, kuruluşumuzun kendilerine ilişkin tıbbi dokümantasyonuna ulaşma ve dokümantasyonun bir kopyasını alma hakkı vardır.
  2. Resmi dili anlamayan bir hastanın hastalığı ile ilgili bilgiler, kurum tarafından oluşturulmuş İngilizce rıza formları yeterli değil ise / İngilizce dışında bir lisanda isteniyor ise, çevirmen aracılığı ile verilir.
  3. İşitme engelli hastalar için hastalığı ile ilgili bilgiler, kurum tarafından sağlanan işaret dili bilen anlaşmalı personel tarafından sağlanır.
 6. Haberleşme Hakkı
  1. Lisan problemi olan hastalarımız, tedavilerinin devamında kendi lisanlarını anlayacak çevirmen talep etme hakkına sahiptir.
 7. Hastadan Onay Alınması
  1. Hastanın veya kanuni temsilcisinin, tıbbi ve yasal zorunluluklar dışında, hastalığı ile ilgili bir ölüm ya da önemli yan etki riski, iyileşme ile ilgili problemler ve sonuçta elde edilecek başarı şansı gibi konularda mümkün olan bilgilendirme yapıldıktan sonra, tedavisi ile ilgili alınacak kararlara katılma hakkına sahiptir. Hastamız bu hakkı kullandığında, yapılacak rutin işlemleri de kabul etmiş sayılır.
  2. Hastamızın yasal temsilcisinin onayının gerektiği ve önerilen girişiminin acil olduğu durumlarda , eğer temsilcisinin onayı zamanında alınamıyorsa , tıbbi girişim yapılabilir.
  3. Yasal temsilcisinin onay vermeyi reddettiği durumda, ilgili doktorun görüşü söz konusu girişimin hastanın yaşamını kurtaracağı yolunda ise ve vakit el verdiği takdirde, mahkemeye veya hakem heyetine benzer yetkili merci tarafından bu karar verilir.
  4. Hastalarımızın eğitim ve araştırmalara katılımında gönüllülük esastır. Hiç kimseye; izni ve kendi rızası bulunmaksızın, tecrübe, araştırma ve eğitim amaçlı tıbbi müdahale yapılamaz ve kimliği açık halde iken tıbbi belgeleri kaynaklarda kullanamaz.
  5. Tıbbi zorunluklar ve kanunlarda yazılı haller dışında, rızası olmaksızın kişinin vücut bütünlüğüne ve diğer kişilik haklarına dokunulamaz.
 8. Danışma (Konsültasyon) Hakkı
  1. Hastalarımızın kendi talebi ve ilave ödemeyi kabul etmesi halinde, başka bir uzman ile konsültasyon yapılmasını isteme hakları vardır. Ancak, konsültasyon sonucunda önerilen tedavi, hastanın sorumlu hekimi ile görüş birliğine varıldığı takdirde, hastanın bulunduğu sağlık kuruluşu personeli tarafından yürütülür.
 9. Planlanan Tedaviyi Reddetme Hakkı
  1. Hastalarımız önerilen tedaviyi reddetme hakkına sahiptir.
  2. Hastanın tedaviyi reddi halinde başına gelebilecekler hekimi tarafından hastaya veya kanuni temsilcilerine veya yakınlarına anlatılır ve anlaşıldığına dair yazılı bir belge alınır. Hastalarımız tedaviyi belgeli olarak reddetmesi halinde sürdürülen teşhis ve tedavi işlemleri sonlandırılır, yatan hasta ise taburcu edilir.
  3.  Daha önce tedaviyi reddeden ancak tekrar hastanemize başvuran hastamız gerekli tıbbi bakım ve tedaviyi alma hakkına sahiptir. Kurumumuzda görevli personel, hastanın önceki reddi konusunda serzeniş ve imada bulunamaz.
 10. Tetkik ve Tedavi Bedelleri
  1. Hastalarımız, kurumumuzda sağlanacak hizmet karşılığında ödeyeceği bedeller; sağlanan hizmetler için ise ödeyeceği bedelin açık ve detaylı bir faturasını isteme ve alma hakkına sahiptir.
 11. Sosyal ve Psikolojik Destek Alma Hakkı
  1. Hastalarımız, teşhis işlemlerine veya tedaviye engel olmadığı sürece, kendilerine has kıyafetleri giyme ve inançlarıyla ilgili görev ve/veya sembolleri kullanma, sosyal ve psikolojik destek alma, refakatçi bulundurma ve ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.
 12. Hasta Şikâyetleri
  1. Hastalarımız, şikâyette bulunma, şikâyetlerinin gözden geçirilmesi, sonuçlandırılması ve sonuçtan haberdar edilme hakkına sahiptir.
  2. Hastalarımız, 6023 sayılı kanun gereğince ilgili meslek kuruluşları ve mahkemelere başvuru hakkı saklı kalmak koşulu ile kuruluşumuzun hasta haklarına ilişkin şikâyetlerini öncelikli kuruluşun Hasta Hizmetleri Müdürlüğü’ne bildirme hakkı vardır
  3. Hastalarımız, ilgili idari yetkililer tarafından ya da etik kurullarda çözümsüz kalan bir konuda ya da çözümün kabullenilmemesi durumunda, sağlık kuruluşunun bulunduğu yerin en yüksek idari amirine başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
  4. Hasta, hukuki hakları için de, yargıya başvurma hakkına sahiptir.
 13. LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi Kural ve Uygulamaları
  1. Hastalarımız, kendilerine uygulanacak hastane kural ve uygulamaları konusunda bilgi edinme hakkına sahiptir.
  2. Hastalarımız, tıbbi kayıtlarında bulunan ve gerçeğe uymayan hastalık, tedavi işlemi ve fatura kayıtları ile ilgili verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptir.
 14. Dini Hizmetlerden Faydalanma Hakkı
  1. LÖSANTE Hastanesi, hasta ve yakınlarına dini vecibelerini serbestçe yerine getirebilmeleri için gereken tedbirleri alır.
  2. Bedeli ödendiği ve sağlanabildiği takdirde, agoni halindeki hastamız için, hastamızın kanunen yetkili temsilcisinin, hastanın dini ihtiyaçlarına göre telkin ve dua etmek üzere, bir din adamını getirme hakkı vardır.
 15. Güvenli Ortam Hakkı
  1. Tüm hastalarımızın, refakatçilerinin ve ziyaretçilerinin hastanemizde güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakkı vardır.
  2. Hastanemiz, hastaların, refakatçilerin ve ziyaretçilerin can ve mal güvenliklerinin korunması ve sağlanması için gerekli tedbirleri alır. Kişi güvenliği açısından gerekli olan hallerde hasta ya da hastane idaresi, resmi koruma isteyebilir.
  3. Yeni doğum yapan ve küçük çocuğu olan aileler, çocuklarının korunması ile ilgili olarak “ Çocuk Güvenliğinin Sağlanması (Pembe Kod) Prosedürü” doğrultusunda bilgi alma hakkına sahiptir.
 16. Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı
  1. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde yatan hastamız, Lösante Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak, ziyaretçi kabul etme hakkına sahiptir.
  2. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde yatan hastamızın, hastanemizin kuralları doğrultusunda ve hekimin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurulmasını isteme hakkı vardır.
 17. Ötenazi Yasağı
  1. Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahi hayatına son verilemez.
 18. Tıbbi Özen Gösterilmesi
  1. Lösante Hastanesi sağlık personeli, hastanın durumunun getirdiği tıbbi özeni gösterir. Hastanın hayatını kurtarmak veya sağlığını korumak mümkün olmasa bile, ıstırabını azaltmak veya dindirmek için gerekli çabayı gösterir.
  2.  Kuruluşumuz, hastanın yaşamının sonundaki bakıma her dönemde olduğu gibi saygı ve şefkatle yaklaşır. Hastanın ihtiyaçları Lösante Hastanesi çalışanları tarafından bilinir. Hastanın rahatlaması için gerekli tüm tedavi yapılır, ağrısı giderilir. Hastanın ve ailesinin sosyal, kültürel, psikolojik tüm ihtiyaçları için destek olunur.
 19. Sağlık Eğitimi Hakkı
  1. Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nden hizmet alan hastalarımız; sağlık durumları ve mevcut sağlık hizmetleri hakkında bilgilendirilir ve eğitilir. Bu sayede;  hastaların kendi bakım süreçlerine katılmaları sağlanır.

 

HASTA VE AİLESİNİN SORUMLULUKLARI

 

 1. Bilgi Verme
  1.  Hastalarımız, bugüne kadar geçirilmiş tıbbi öykü, mevcut şikâyetleri, uygulanan tedaviler ve kullanılan ilaçlar ve durumlarında ortaya çıkan değişiklikler konusunda doğru ve tam bilgi vermelidir.
  2. Hastalarımız, yetkili doktora tedavi sırasında ve sonrasında durumunda meydana gelen, beklenilmeyen değişiklikleri bildirmelidir.
  3.  Hastalarımız yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmeli ve kendisi için hazırlanmış olan 'Rıza Belgelerini' imzalamalıdır.
 2. Önerilere Uyma
  1.  Hastalarımız, ilke olarak, tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla yükümlüdür.
  2.  Hastalarımız, öngörülen tedavi planına uymak ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini kabullenmekle de yükümlüdür.
 3. Planlanan Tedaviyi Reddetme
  1.  Hastalarımız, tedaviyi reddetme ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.
 4. Tetkik ve Tedavi Giderleri
  1.  Hastalarımız, LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’ne müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.
  2.  Hastalarımız tedavi gereği yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
  3.  Tedavi giderleri, devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SSK VE Emekli Sandığı gibi özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananalar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten ilgili belgeyi ibraz etmek mecburiyetindedir. Hastalarımız, tedavi için yapılan uygulamalarda, ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür. Eğer tedavi giderleri herhangi bir sağlık güvencesinden sağlanıyorsa, bunlarla ilgili sevk ya da resmi kâğıtları zamanında sağlamaktan sorumludur.
  4.  Acil müdahale ve tedavi gerektiren durumlarda hastalarımız ya da kanunen yetkili temsilcisi, hastanın kurumundan alacağı yazıyı, tedavi devam ederken getirmekle sorumludur.
  5.  Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirme ve ücretsiz hasta bakma kriterlerine uygunluğu belgelemekle sorumludur.
 5. Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
  1.  Hastalarımız, bulundukları sağlık kurumunun kural ve uygulamalarını yerine getirmekten sorumludur.
  2.  Hastalarımız, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kural ve uygulamalara uyulmaması, yapılan uyarıların dinlenmemesi halinde, yetkili doktorun teklifi ve ilgili direktörün onayı ile sağlık kuruluşundan çıkarabileceği hususunda, sağlık kuruluşuna yatış aşamasında bilgilendirilmeli ve kendisi de uyacağını yazılı olarak taahhüt etmeli ve imzalamalıdır.
 6. Saygı Gösterme
  1.  Hastalarımız, diğer hastalar ile hastane personelinin haklarını dikkate almaktan sorumludur.
  2.  Hastalarımız, Lösante Hastanesi içinde, hastaları tehlikeye sokan gürültü, duman ve ziyaretçi sayısının fazlalığı gibi durumlarda hastanemiz kurallarına uyma sorumluluğu göstermelidir.
 7. Bulaşıcı Hastalık Hali
  1. Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hasta, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirten izni olmadıkça, taburcu olmayı talep etmemelidir.
 8. Uygunsuz Talep
  1. Hastalarımız, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.
 9. Hasta Ziyaretçisi
  1.  Hastalarımız, ziyaretçilerini Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.
  2.  Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi’nde bilinci yerinde olarak yatan hastalarımız;
   1. Ziyaretçiden, herhangi bir şekilde, yiyecek ve içecek getirmesini istememeli ve getirileni de kabul etmemelidir.
   2. Aynı anda birden fazla ziyaretçi kabul edilmemelidir ( Ziyaretler 15 dakika ile sınırlıdır veya ziyaretçilerin gereğinden fazla kalmamasına özen göstermelidir)
   3. Ziyaretçinin kendisine veya başka hastalarımıza ait eşyaları kullanmaması ve hasta yataklarına oturmasının engellenmesi konularında sağlık kuruluşu idaresine yardımcı olmalıdır.
 10. Tazminat Sorunu
  1. Hastadan, kasıtlı olarak sağlık kurumunun demirbaş ve sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyan tazmin edilir.

Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi personeli olarak; daima sizin haklarınızın farkında olacak ve sorumluluklarımızı bilerek, size hizmet vereceğiz. Sizlerden de sorumluluklarınızın farkında olarak bizlerden hizmet talep etmenizi önemle rica ediyoruz.