Çocuk Nefrolojisi, çocukluk çağı (0-17 yaş) üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenen bilim dalıdır. Üriner sistem, böbrekler, idrar yolları ve mesaneden oluşmaktadır.  Üriner sistem hastalıkları doğumsal veya edinilmiş olabilmektedir. Bu hastalıklara zamanında ve etkin müdahale ile kalıcı böbrek hastalığı gelişmesinin önlenmesi hedeflenmektedir.

Çocuk Nefrolojisi tarafından takip ve tedavisi yapılan başlıca hastalıklar şunlardır;

 • İdrar yolu enfeksiyonları
 • Üriner sistemin doğumsal anomalileri (antenatal hidronefroz, vezikoüreteral reflü, üreteropelvik bileşke darlığı, böbrek kistleri, posterior üretral valv vb.)
 • İşeme bozuklukları ve idrar kaçırma
 • İdrarda kanama (hematüri)
 • İdrarda protein varlığı (proteinüri)
 • Glomerüler hastalıklar (nefrotik sendrom, glomerülonefritler vb.)
 • Böbrek taşları
 • Hipertansiyon
 • Tübüloinsterstisyel hastalıklar (Bartter sendromu, Gitelman sendromu, renal tübüler asidozlar vb.)
 • Kistik böbrek hastalıkları
 • Akut ve kronik böbrek yetmezlikleri
 • Sistemik hastalıklara bağlı böbrek etkilenimleri (diyabetes mellitus, sistemik lupus eritematozus, vaskülitler vb.)
 • Hemolitik üremik sendrom

Bu hastalıklara birtakım biyokimyasal, mikrobiyolojik ve genetik laboratuvar tahlilleri, radyolojik görüntülemeler ve sintigrafik incelemeler ile tanı koyulabilmektedir.

Tanı sonrasında, hastalığa yönelik tedavi planlanmaktadır. Üriner sistem hastalıklarının tedavisi ayaktan veya yatarak, ilaçla veya ilaçsız olabilmektedir. Kronik böbrek hastalığı gelişen çocuklara diyaliz (periton diyalizi veya hemodiyaliz) ve böbrek nakli yapılması gerekebilmektedir.

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666