Radyoloji Nedir?

Radyoloji, X ışınlarının ve diğer görüntüleme yöntemlerinin tıpta tanı ve tedavi amacıyla kullanılmasıdır. Görüntüleme yöntemleri; röntgen, ultrason, bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme(MR), mamografi, floroskopi, anjiyografi olarak sıralanabilir. Bu yöntemleri hastalıkların tanısı amacıyla kullanıyoruz. Ayrıca ultrasonografi, mamografi, tomografi ve anjiografi eşliğinde yapılan tiroid, meme, karaciğer, akciğer gibi organlardaki kitlelere yönelik biyopsiler ile bazı girişimsel işlemler görüntüleme yöntemleri sayesinde kolaylıkla yapılabilmektedir.

Kliniğimizde bulunan Pacs (görüntü arşivleme ve iletim sistemi) oldukça yaygın kullanılmakta olup ultrasonografi, mamografi, BT, MRG raporları ve görüntüleri yıllarca saklanmaktadır.

 

Radyoloji Bönde Hizmet Veren Cihazlar:

 • 3 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
 • Multi dedektör Bilgisayarlı Tomografi(BT)
 • Ultrasonografi (USG)
 • Renkli Dopler Ultrasonografi (RDUSG)
 • Dijital Mamografi
 • Dijital Tomosentez Mamografi
 • Anjiyografi
 • Konvansiyonel Röntgen
 • Panoramik Röntgen
 • Kemik Mineral Dansitometri,
 • Radyofrekans (RF) ablasyon

 

Görüntüleme Yöntemleri ile Başlıca Tanı Konulan Hastalıklar:

 • Akciğer hastalıkları,
 • Meme hastalıkları,
 • Lenf nodları ve lenfoid sistemlerle ilgili diğer organ patolojileri,
 • Omurga ve omurilik ile ilişkili fıtık, tümör, MS gibi hastalıklar,
 • Beyin tümörü, felç, menenjit gibi nörolojik hastalıkların tanısı,
 • Akut batın ve yaralanmalar gibi acil patolojiler,
 • Karındaki organların görüntülenmesi,
 • Kalp ve damar hastalıkları,
 • Eklem, iskelet sistemi ve yumuşak doku hastalıkları,
 • Paranazal sinüs, kulak, yutak ve soluk borusu hastalıkları,
 • Çocukluk çağı iç organ hastalıkları ve nörolojik patolojiler,
 • Gelişimsel kalça displazisi erken tanısı,
 • Hamilelikte fetüsün ayrıntılı değerlendirilmesi.

 

 

Görüntüleme Yöntemleri

 

 • Manyetik Rezonans (MR)

 

 • Manyetik Rezonans görüntüleme (MRG), güçlü mıknatıslar ve radyo dalgaları kullanarak ve iyonizan radyasyon içermeden  insan vücudundaki dokuların detaylı görüntülemesini sağlayan yöntemdir. Hastannemizde MR çekimi esnasında çocuk hastalara anestezi doktorları refakatinde sedasyon veya genel anestezi verilmekte ve gerekli hallerde (bilinç bulanıklığı, klostrofobi vb.) yetişkinlere de sedasyon ya da anestezi uygulanarak çekim yapılabilmektedir. MR cihazı ile sinir sistemi, eklem, kemik, yumuşak doku, damarlar,  ve iç organlar detaylı bir şekilde görüntülenebilmektedir. MR anjiografi sayesinde vücudumuzdaki damarlar güvenilir bir şekilde, ilaçsız veya diğer bir yöntemle sadece kolumuzdaki yüzeyel bir venöz damardan ilaç verilerek görüntülenebilmektedir.

 

 

 • Multi dedektör Bilgisayarlı Tomografi (BT)

 

 • Tomografi incelemesinde X ışını kullanılarak görüntü serileri elde edilmekte ve çok kısa sürelerde vucüt bölgelerinin görüntülemesi yapılabilmektedir. BT’de her sisteme yönelik olarak non invaziv, kolay ve ağrısız bir şekilde inceleme yapılabilmekte hatta alınan bu görüntülerden 3 boyutlu çalışmalarla yapılabilmektedir.Tomografi tetkiki ile karın içerisindeki veya akciğerdeki tümörler ve diğer hastalıklar, beyin kanaması, böbrek taşları, akciğerde emboli, kemik yapıların ayrıntılı değerlendirilmesi yapılabilmektedir. Periferdeki damarlar ve koroner arterler de dahil olmak üzere pek çok anjiyografik işlemi, kolumuzdaki venöz bir damardan ilaç vererek BT anjiografi sayesinde yapabilmekteyiz.

 

 • Ultrasonografi (USG)

 

 • USG, insan kulağının duyamayacağı kadar yüksek frekanslarda ses dalgalarının kullanarak doku karakterizasyonu sağlayan görüntüleme yöntemidir. Bu yöntemle hastaya zarar vermeden yüzeyel organların (tiroid, meme gibi) ve iç organların yapısı ve hastalıkları konusunda araştırma yapılabilmektedir. USG ile non vasküler girişimsel işlemlerin çoğu güvenilir bir şekilde yapılabilmektedir
 • Ultrasonografi fetus görüntülenmesi amacıyla da güvenilir bir şekilde kullanılmaktadır. USG fetus pozisyonu, tahmini doğum tarihi, cinsiyeti ve çoklu gebelikler hakkında bilgi edinmemize yardımcı olmaktadır.

 

 • Renkli Dopler Ultrasonografi (RDUS)

 

 • Doppler ultrasonografi yüksek frekanslı ses dalgaları kullanır ve damarlarımızdaki kırmızı kan hücreleri gibi hareketli objelerden gelen ses dalgalarını ölçerek noninvaziv şartlarda damarlardaki akımın yönü ve hızını tahmini olarak hesaplayabilir. Renkli Doppler cihazı ile karotis, renal, aorta, ekstremite arterleri gibi önemli damarlarımızdaki darlıklar, tıkanıklıklara tanı koyulabilir, derin ven trombozları saptanabilir ayrıca kitlelerin damar ağı araştırılabilir.

 

 • Mamografi

 

 • Meme görüntülemesinde kullanılan X ışını enerjisi ile çalışan temel radyolojik yöntemlerden biridir. Tanısal amaçla veya şikayeti olmayan olgularda tarama amacıyla kullanılabilmektedir. Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve en sık ölüm nedeni olan kanserdir. Günümüzde kullanılan dijital mamografi yöntemi ile daha düşük radyasyon dozu kullanılarak (0.4mSv) daha net bir görüntü alınmakta ve hastalık çok erken evrelerde iken tanı konulabilmektedir. Ayrıca mamografi yardımı ile memede tespit edilen mikrokalsifikasyon kümelerinin içerisine bir tel ile işaretleme yapılarak o bölgenin lokal olarak çıkarılması sağlanır.

 

 • Dijital Meme Tomosentez

 

 • Dijital mamografinin hareketli x-ışını kaynağı ve dijital detektör şeklindeki modifikasyonu ile üç boyutlu görüntü sağlar. Tomosentezi ile kanser saptama oranında artma ve geri çağırılma oranında azalma saptanmıştır. Güncel veriler tomosentezin yoğun memede yalancı pozitiflik oranını düşürdüğünü ve kanserin tespit oranını arttırdığını göstermektedir.

 

 • Anjiyografi

 

 • Dijital substraksiyon anjiyografi (DSA) , girişimsel radyolojide damarları değerlendirmek için kullanılan floroskopik tekniktir. DSA katater yardımıyla damarlara kontrast madde verilerek tanısal amaçla ve tedavi amacıyla kullanılmaktadır. Kemikler gibi radyoopak yapılar görüntüden çıkarıldığından (substraksiyon) damarlar hakkında daha doğru ve net bilgi edinilmesi sağlanır. DSA anevrizma gibi damarsal bozuklukların tanısı, safra yolları patolojileri, stentleme, damar içi katater yerleştirme gibi amaçlarla hastanemizde kullanılmaktadır.

 

 • Kemik Mineral dansitometri (KMD)

 

 • Kemik dansitometri; kemik mineral yoğunluğunun ölçülmesi, kemik yoğunluk kaybının çabuk ve ağrısız bir şekilde değerlendirilmesi amacıyla kullanılan tarama ve tanı testidir. Kemik erimesinin erken dönemde tanısı hastalığın önlenmesi veya yavaşlatılabilmesi açısından çok önemlidir. Kemik kütlesindeki kayıp arttıkça, kırık riski artmaktadır. Kemik erimesi osteopeni , ileri evresi de osteoporoz olarak tanımlanmaktadır . Menopozdan sonra kadınları en çok etkileyen olaylardan biri olan osteoporoz kemiklerin kalsiyum içeriğinin kaybı sonucu kemiğin incelmesiyle kırık riskinin artmasıdır. Cerrahi olarak menapoza giren (her iki yumurtalığı alınan) kadınlar, aşırı alkol, sigara, kahve tüketenler, , omurga kırığı olanlar, 1 aydan uzun süren hareketsiz (immobilizasyon) kalmak zorunda olanlar, şeker hastaları, heparin, antiasit, kortikosteroidler (Prednisone), dilantin ve barbituratlar , tiroid hormonu gibi ilaçları uzun süreli kullananlar da osteoporoz ve kırık riski taşıdıkları için KMD ölçümü yaptırmalıdır.

 

 • Konvansiyonel Röntgen (Direkt grafi)

 

 • Vücut yapılarının; özellikle kemiklerin ve akciğerlerin röntgen ışınları (X ışınları) kullanılarak görüntülenmesi yöntemidir. Patolojilerin teşhisinde kısa sürede sonuç vermesi ve ekonomik olmasından dolayı yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

 • Panoramik Röntgen

 

 • Panoramik röntgen ile bütün çene ve dişler tek bir filmde görüntülenebilmektedir . Panoramik röntgen yüksek çözünürlüğü sayesinde diş köklerindeki hastalıklar, çene ve dişlerde gözle görülmeyen çürük, kist ve tümör gibi oluşumların tanısında rol alır.

 

Bilgi ve Randevu için;

0 (312) 666 7 666