TRANSFÜZYON MERKEZİ

Transfüzyon  nedir?

Transfüzyon, sağlık sorunu sebebiyle ihtiyacı olan hastaya tam kan ya da kan bileşeni nakli olarak tanımlanır. Kan ve kan bileşenlerinin tek kaynağı sağlıklı kan bağışçılarıdır.

Transfüzyon, tam kan veya  tam kanı oluşturan komponentlerin ayrı ayrı hazırlanmış ürünleri ile yapılır. Bağışçıdan alınan kanın  kırmızı kan hücreleri (eritrosit), kan pulcukları (trombosit), kanın pıhtılaşma faktörleri içeren  sıvı kısmı (plazma)  işlenerek  ayrılıp hastanın ihtiyacı olan kısmının transfüzyonu sağlanır. Böylece bir bağışçı birden fazla hastaya  bağış yapmış olur.

Aferez nedir?

Aferez, uzaklaştırma, ayırma anlamına gelmektedir.  Özel bir cihaz yardımı ile bağışçının  kanının belirli bir bileşeni ayrılır ve   geri kalan diğer kısımları  dolaşıma geri verilir. Aferez yöntemi ile  hastanın sadece  ihtiyacı olan trombosit, granülosit gibi tek kan bileşeni hazırlanabilir. Aferez yöntemi Terapötik Aferez Merkez’inde kök hücre toplamak veya hastalardan lipid veya hücre uzaklaştırmak amacıyla da  kullanılır.

Transfüzyon Merkezi  ne iş yapar?

Hastalar için gereken kan ve kan bileşenleri ihtiyaçları hastaneler içinde Transfüzyon Merkezi tarafından sağlanır.

Transfüzyon Merkezleri  ilgili yasal mevzuat  kapsamında acil haller dışında kan bağışı kabul etmemekle  birlikte ,  acil durumlarda bağış kabul edecek donanım ile  yapılandırılır. Bağışçısı seçimi, muayenesi ve  testlerin uygunluğu sonrasında bağışçı kabul kriterlerini yerine getiren gönüllülerden tam kan, aferez gibi  bağışlar alınır.

Kemoterapi sırasında vücudun savunma sisteminde görevli hücrelerde aşırı düşüşler yaşanır. Bu  döneme “nötropeni” denir ve  bu dönemde hastaları ölümcül olabilecek enfeksiyonlardan korumak için  kan bağışçılarından  sağlanan granülosit süspansiyonları  transfüze edilir. Granülosit  bağışçılarının seçimi, muayenesi ve hazırlığı Transfüzyon Merkezi’nde bağış ise  Terapötik Aferez Merkezi’nde gerçekleşir.

Ayrıca yenidoğanlarda gerekebilecek  kan değişimleri  için gerekli nitelikte  tam kan hazırlar.

Transfüzyon Merkezi’nde  kan bileşenlerinin  hazırlanması, saklanması yanı sıra immünohematolojik testlerde yapılır.

Hemovijilans nedir?

Ulusal Hemovijilans Rehberi ile 2017 itibariyle ülkemizde  transfüzyon süreci kan bağışçısından başlayarak transfüzyon ve sonrasındaki etkilerini izlemek ve kayıt altına almak  zorunlu hale gelmiştir.

Hemovijilans faaliyetleri kapsamında hastalara yapılan  tüm kan bileşeni transfüzyonları rehberlere uygun biçimde izlenir ve kayıt altına alınır. Transfüzyon sonrası  meydan gelen  transfüzyon reaksiyonları ve  süreç içinde oluşabilen istenmeyen olayların kayıt ve bildirimleri Hemovijilans Koordinatörü ve Hemovijilans Hemşiresi tarafından  yapılır.

Hemovijilans süreçlerinin aktif olarak çalışması GÜVENLİ KAN TRANSFÜZYONU” nun en önemli parçasıdır.

Özetle bir Transfüzyon Merkezi;

 • Kan grubu, kan uygunluk testleri gibi immunhematolojik testleri çalışır.
 • Acil durumlarda gönüllülerden kan bağışı alır.
 • Kan bağışı ile alınan torbaları bileşenlerine ayırır.
 •  Aferez ile  yetkili olduğu işlemleri yapar.
 • Kan ve kan bileşenlerini güvenli şekilde saklar ve stok yönetimi süreçlerini yönetir.
 • Temini sadece insandan olan kanın en etkin kullanımı için süreçler planlar ve uygular.
 • Hemovijilans süreçlerinin yönetiminde rol alır.
 • Transfüzyon Komitesi çalışmalarına  hastanede yapılan transfüzyon, kan kullanım oranları, bağışçı yönetimi, transfüzyon eğitimleri gibi konularda veri sağlar.

Sonuç olarak hastanemizin  Transfüzyon  Merkezi  hastalarımızın  tedavi süreçlerinde GÜVENLİ KAN temininde önemli bir yere sahiptir.

LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi  Transfüzyon Merkezi  olarak misyonumuz nedir?

Hastalarımızın güvenli  kan ve kan bileşenleri ihtiyacını karşılamak ve tedavilerine katkı  vermek,  hasta, kan bağışçısı ve çalışan güvenliği odaklı çalışmak, bilimsel  gelişmeler ışığında yeni uygulamaları hastanemize kazandırmak ve multidisipliner  bilimsel çalışmalarda yer almaktır.

Teknolojik olarak yetkin  alt yapısı ile  Transfüzyon Merkezi’miz,  alanında deneyimli doktor, biyolog , ve laboratuvar  teknikerleri ile 7/24 hizmet vermekte ve  kalite standartı olarak  “  T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlıklta Kalite Standartları”na uygun olarak çalışmaktadır.

Testlerimiz belli periyotlarla İç Kalite ve bağımsız Dış Kalite Programları ile süreçlerimiz ise yılda ikişer kez İç Denetim ve Dış Denetim ile izlenmektedir.

Transfüzyon Merkezi faaliyetlerimiz;

 • 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
 • Kan ve Kan Ürünleri Yönetmeliği (Resmi Gazete: 4.12.2008-27074)
 • Ulusal Kan ve Kan Bileşenleri Hazırlama, Kullanım ve Kalite Güvencesi Rehberi (2016)
 • Kan Hizmet Birimleri İçin Ulusal Standartlar Rehberi (2016)
 • Kan Hizmet Birimleri İçin Kalite Yönetim Sistemi Rehberi (2016)
 • Ulusal Hemovijilans Rehberi (2016)

İçeren ulusal mevzuata göre hizmetlerini yürütmektedir.

Transfüzyon Merkezi  yetkinliklerimiz

 • ABO/RH kan grubu (forward-reverse)
 • ABO/RH kan grubu (yenidoğan)
 • RH Alt grup saptanması
 • Serolojik çapraz karşılaştırma
 • Minör kan gruplarının saptanması
 • Direkt Coombs
 • Antikor tarama testleri
 • Bağışçı seçimi ve kabulü
 • Kan ve kan bileşeni hazırlama, saklama ve transferi
 • Bilimsel çalışmalara ortaklık