LÖSANTE ÇOCUK ve YETİŞKİN HASTANESİ’NE HOŞGELDİNİZ.

Birbirine sımsıkı sarılmış kocaman bir aile olarak sizlerin haklarını korumak adına hazırlamış olduğumuz bilgileri sizlerle paylaşıyoruz.

HASTA VE YAKINLARININ HAKLARI

1-Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

 • Adalet ve Hakkaniyete Uygun Olarak Faydalanma: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere, sağlık hizmetlerinden ihtiyaçlarınıza uygun olarak faydalanma hakkına sahipsiniz.
 • Bilgi İsteme: Sağlık hizmetlerinden nasıl faydalanabileceğiniz konusunda bilgi isteyebilirsiniz.
 • Sağlık Kuruluşunu Seçme ve Değiştirme: Tabi olduğunuz mevzuatın öngördüğü usül ve şartlara uymanız kaydı ile, sağlık kurum ve kuruluşunu seçme ve seçtiğiniz sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetinden faydalanma hakkına sahipsiniz.
 • Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme: Personeli seçme, tabibi değiştirme ve konsültasyon isteme hakkınız vardır. Bu hakkı kullanıldığınızda mevzuat ile belirlenen ücret farkı sizin tarafınızdan karşılanır.
 • Öncelik Sırasının Belirlenmesini İsteme: Tıbbi kriterlere dayalı ve objektif olarak öncelik isteme hakkınız vardır. Acil ve adli vak'alar ile yaşlılar ve engelli hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
 • Tıbbi Gereklere Uygun Teşhis, Tedavi ve Bakım: Modern tıbbi bilgi ve teknolojinin gereklerine uygun olarak teşhisinizin konulmasını, tedavinizin  yapılmasını ve bakımınızı isteme hakkına sahipsiniz.
 • Tıbbi Gereklilikler Dışında Müdahale Yasağı:  Teşhis, tedavi veya korunma maksadı olmaksızın, ölüme veya hayati tehlikeye yol açabilecek veya vücut bütünlüğünü ihlal edebilecek veya akli veya bedeni mukavemeti azaltabilecek hiçbir şey yapılamaz ve talep de edilemez.
 • Ötenazi Yasağı: Ötenazi yasaktır. Tıbbi gereklerden bahisle veya her ne suretle olursa olsun, hayat hakkından vazgeçilemez. Kendisinin veya bir başkasının talebi olsa dahil, kimsenin hayatına son verilemez.
 • Tıbbi Özen Gösterilmesi: Personel, hastanın durumunun gerektirdiği tıbbi özeni gösterir. 

2- Sağlık Durumu İle İlgili Bilgi Alma Hakkı

 • Kayıtları İnceleme: Sağlık durumunuz ile ilgili bilgilerin bulunduğu dosyanızı ve kayıtlarınızı, doğrudan veya vekiliniz veya kanuni temsilcisiniz vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilirsiniz. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir.
 • Kayıtların Düzeltilmesini İsteme: Sağlık kurum ve kuruluşları nezdinde bulunan kayıtlarınızda eksik, belirsiz ve hatalı tıbbi ve şahsi bilgilerinizin tamamlanmasını, açıklanmasını, düzeltilmesini ve nihai sağlık durumuzun ve şahsi durumunuzun uygun hale getirilmesini isteyebilirsiniz.
 • Bilgi Verilmesini Yasaklama: İlgili mevzuat hükümleri ve/veya yetkili mercilerce alınacak tedbirlerin gerektirdiği haller dışında; siz, sağlık durumunuz hakkında kendinizin, yakınlarınızın ya da hiç kimsenin bilgilendirilmemesini talep edebilirsiniz. Bu durumda kararınız yazılı olarak alınır. Bilgi verilmemesi talebinizi istediğiniz zaman değiştirebilir ve bilgi verilmesini talep edebilirsiniz.

3-Hasta Haklarının Korunması

 • Mahremiyete Saygı Gösterilmesi: Mahremiyetinize saygı gösterilmesi esastır. Mahremiyetinizin korunmasını açıkça talep de edebilirsiniz.  Her türlü tıbbi müdahale, hastanın mahremiyetine saygı gösterilmek suretiyle icra edilir.
 • Rıza Olmaksızın Tıbbi Ameliyeye Tabi Tutulmama: Kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere, kimse, rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz.
 • Bilgilerin Gizli Tutulması: Sağlık hizmetinin verilmesi sebebiyle edinilen bilgiler, kanun ile müsaade edilen haller dışında, hiçbir şekilde açıklanamaz.

 4-Tıbbi Müdahalede Hastanın Rızası

 • Hastanın Rızası ve İzin: Tıbbi müdahalelerde hastanın rızası gerekir. Rıza formunda yer alan bilgiler; sözlü olarak size anlaşılabilir açıklıkta aktarılarak rıza formu size veya kanuni temsilcinize imzalatılır.
 • Rızanın Kapsamı ve Aranmayacağı Haller: Rıza alınırken hastanın ve/ veya kanuni temsilcinin tıbbi müdahalenin konusu ve sonuçları hakkında ayrıntılı olarak bilgilendirilmesi ve aydınlatılması esastır. Verdiğiniz rıza, tıbbi müdahalenin gerektirdiği sürecin devamı olan ve zorunlu sayılabilecek rutin işlemleri de kapsar. Hastaya tıbbi müdahalede bulunulurken yapılan işlemin genişletilmesi gereği doğduğunda müdahale genişletilmediği takdirde hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifa edemez hale gelmesine yol açabilecek tıbbi zaruret hâlinde rıza aranmaksızın tıbbi müdahale genişletilebilir.
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma: Kanunen zorunlu olan haller dışında ve doğabilecek olumsuz sonuçların sorumluluğu size ait olmak üzere; size uygulanması planlanan veya uygulanmakta olan tedaviyi reddetmek veya durdurulmasını isteme hakkına sahipsiniz. Bu halde doğacak sonuçlardan kendiniz sorumlusunuz.
 • Organ ve Doku Alınmasında Rıza: 18 yaşından küçük ve mümeyyiz olmayanlardan organ ve doku alınamaz.
 • Aile Planlanması Hizmetleri ve Gebeliğin Sona Erdirilmesi: Gebeliğin sona erdirilmesi, 2827 sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun ile öngörülen şartlara tabidir. Sterilizasyon ve gebeliğin sona erdirilmesi hallerinde; hastanın rızası,  evli ise eşinin de rızası gereklidir.

5-Diğer Haklar

 • Güvenliğin Sağlanması: Herkesin, sağlık kurum ve kuruluşlarında güvenlik içinde olmayı bekleme ve bunu isteme hakları vardır.
 • Dini Vecibeleri Yerine Getirebilme ve Dini Hizmetlerden Faydalanma: Hastanemizin imkanları ölçüsünde dini vecibelerinizi serbestçe yerine getirebilmeniz için gereken tedbirler alınır ayrıca özel isteklerinizi bildirdiğiniz takdirde kurum tarafından karşılanmaya çalışılır.
 • İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve Ziyaret: Kişilik değerlerinize uygun olarak sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkına sahipsiniz. Sağlık hizmetlerinde görev alan bütün personel; hastalara, yakınlarına ve ziyaretçilere güler yüzlü ve hastane kurallarına uygun şekilde davranmak zorundadır.
 • Refakatçi Bulundurma: Muayene ve tedavi sırasında size yardımcı olmak üzere; mevzuatın ve kurum imkanlarının elverdiği ve sizin sağlık durumunuzun gerektirdiği ölçüde, tedaviden sorumlu olan tabibin uygun görmesine bağlı olarak, refakatçi bulundurulmasını isteyebilirsiniz.
 • Hizmetin Sağlık Kurum ve Kuruluşu Dışında Verilmesi: Tıbbi sebeplerden dolayı sağlık kuruluşuna bizzat gidemediğinizde veya götürülemeyeceğiniz hallerde sağlık hizmetlerinden bulunduğunuz yerde de faydalanabilirsiniz.
 • Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Haklarınızın ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakkınız vardır.
 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklar
  Hasta ve/veya ailesi LÖSEV'e başvurarak kendisiyle ilgili;
  a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme ve kişisel sağlık verilerini isteyebilme ve bunlara erişmebilme,
  c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  e) İşlenmelerini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

h) Hastanemizin ‘’Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’’ na ilişkin ayrıntılı bilgiye www.losante.com.tr/Hastane/VeriPolitikasi  linkinden ulaşabilirsiniz.

 

HASTANIN VE YAKINLARININ SORUMLULUKLARI

1-Hasta ve yakınları sağlık hizmeti alırken aşağıdaki kurallara uymalıdır:

 • Hastalıkla ilgili yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak vermelidir.
 • Tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uymakla, öngörülen tedavi planına uygulamakla ve yetkili doktorun talimatları doğrultusunda hemşireler ve ilgili sağlık personelinin bakım planını yerine getirmesini sağlamak ile yükümlüdür.
 • Hastalarımız yapılacak işlemler ile ilgili olarak kendilerinden beklenenleri doğru olarak anlayıp anlamadıklarını bildirmeli ve kendisi için hazırlanmış olan 'Rıza Belgelerini' imzalamalıdır.
 • Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunmalıdır.
 • Randevu tarih ve saatine uymalı ve değişiklik olması durumunda ilgili yere bildirmelidir.
 • Acil ve adli vak'alar ile yaşlılar ve engelliler hakkında öncelik sırasının belirlenmesinde ilgili mevzuat hükümlerinin uygulanmasına saygı göstermelidir.
 • Müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.
 • Tedavi gereği yapılan uygulamalar için ödemesi gereken miktarı, kurumun belirlediği süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.
 • Tedavi giderleri; devlet, kamu iktisadi teşekkülleri, bankalar, sağlık sigortaları, SGK,  özel ve tüzel üçüncü şahıslarca karşılananlar, tahakkuk edilecek her türlü ücretin ödeneceğini bildiren ve ilgilinin yatmayı hak ettiği sınıfı belirten ilgili belgeyi ibraz etmek mecburiyetindedir.
 • Ücretsiz tedavi hakkı olan hastalarımız, bu haklarını belgelerle kesinleştirme ve ücretsiz hasta bakma kriterlerine uygunluğu belgelemekle sorumludur.
 • Hastalarımız ve yakınları, yazılı ve sözlü olarak bildirilen hastanemizin kural ve uygulamalarına uygun davranmalı ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etmelidir.
 • Hastalarımız ve hasta yakınları sağlık çalışanlarına karşı nazik ve şiddet içermeyen tutum sergilemeli, sözlü, psikolojik ve fiziki saldırıda bulunmamalıdır.
 • Hastalarımız ve hasta yakınları haklarının ihlal edildiğini düşündüklerinde, sıkıntılarını, memnuniyetsizliklerini,  veya sorun yaşadıkları durumları  “Hasta Hakları Birimi”ne bildirmelidir. 
 • Hastalarımız ve hasta yakınları sağlık kurumunun demirbaş ve sarf malzemelerine verdiği zarar ve ziyandan sorumludur. 
 • Hastalarımız ve hasta yakınları, Lösante Hastanesi içinde, huzur ve sükunu bozacak fiil ve tutumlardan kaçınmalı,  hastaları tehlikeye sokan her türlü durumda (gürültü, ziyaretçi sayısına uyulmaması, vb)  hastanemiz kurallarına uyma sorumluluğu göstermelidir.

 

HAP KONUSUNDA TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMESİ

Özel LÖSANTE Çocuk Ve Yetişkin Hastanesi  inşaatına 2013 yılında başlanıp, 01.06.2016 tarihinde hizmet vermeye  başlamıştır. Hastane içinde ve çevresinde oluşabilecek afetlere karşı hazırlıklıdır ve bunun için oluşturulmuş HASTANE AFET PLANI ( HAP) mevcuttur. 

 

Özel LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi için hazırlanan Hastane Afet Planı; kurumu etkileyecek afet ve acil durumlar için önceden alınacak önleyici tedbirleri, zarar azaltma ve hazırlık çalışmalarını, müdahale yöntem ve aşamaları,  hastane birimleri ve diğer kurum ve kuruluşlar arasındaki işbirliği, koordinasyon,  karşılıklı yardımlaşma esasları ile olay sonrası yeniden yapılanma çalışmalarını kapsar. Bunun için hastane yönetimi tarafından yetkilendirilmiş bir komisyon faaliyetleri düzenler. 

Hastane binasının taşıyıcı sistemlerini oluşturan kolon, kiriş, duvar, döşeme vb. alanlarını kapsar. Hastanenin tüm binaları depreme karşı dayanıklıdır. 

Zemin etütleri mevcuttur. Yapısal olmayan riskler Tesis Yönetimi ve Güvenliği komitesi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Komitesi  tarafından  kayıt ve takip altına alınır.

HAP Hazırlama Komisyonu her yılın başında hastanenin planını ve yıllık HAP eylem planını gözden geçirir gerekli görülmesi halinde günceller. HAP hazırlama komisyonu tarafından hazırlanan planlar incelenerek İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilir.  

 

Personele her yıl düzenli  olarak AFAD tarafından afet durumunda uygulanacak çalışmalar hakkında eğitimler verilir. 

 

Hastanede ilaç ,tıbbi malzeme ve gıda malzemelerinin  minimum ve maxsimum seviyeleri belirlenmiş olup otomatik talep ile satın alma sistemi işlemektedir. Tüm stoklar tam doluluk seviyesi dikkate alınarak  en az 3 ay yetecek miktarda stok tutulmaktadır. Afet Durumunda Hastanemiz tarafından uygulanan faaliyetler : 

   

*İşleyişin 24 saat devamlılığı sağlanır. İlgili kişilerin iletişim bilgileri ulaşılabilir yerde bulunur.

*Afetlerin neden olabileceği birincil ve ikincil etkileri kontrol ederek tahliye güzergâhlarının güvenliğinden emin olur

*Güvenli tahliyeyi gerçekleştirir

*Tahliye bölgesine ulaşan personel ve hastaların durumunu kontrol eder ve izler 

*Başlangıç halindeki yangınlara müdahale eder.

*İçeride ve dışarıda ilkyardım ve acil yardıma ihtiyaç duyabilecek personele ve hastalara bu hizmeti vermek ve uygun sağlık kuruluşlarına nakillerini sağlar

*Hastanenin emniyetini sağlar

*Afet durumunda ilgili resmi kurumlar ile haberleşmenin sürekliliğini, sağlar 

*Hasta teslimini kimlik kontrolü ve tutanakla gerçekleştirir, 

*Gerekli olduğu durumda personelin ve afetzedelerin toplu bakım ve barınmasını sağlar 

*Hastanenin en kısa sürede hizmete başlayabilmesi için gerekli iş ve işlemleri yapar

*Personeli tıbbi ve tıbbi olmayan hizmetlerin gerçekleştirilmesi yönünde eğitir

*Peronel temini için gerekli planlamayı yapar ve tatbikatlarla planları geliştirir.

*Hastanede bulunan helikopter pisti kullanıma açılır. 

*Mimari elemanların güvenliği için teknik hizmetler 7/24 faal olarak hastane içinde bulunur. 

*Ulaşım, tahliye ve acil çıkış kapıları güzergah güvenliği için   Güvenlik Birimi tarafından her zaman açık kalacak şekilde takip edilir. Kaçış yolları her zaman temiz tutulur. 

*Kritik  sistemlerin güvenliği için ilgili birimlerin nöbetçi ve icapçıları birim sorumluları tarafından tespit edilir. İşyeyişin 24 saat devamlılığı sağlanır.

*Ekipman ve malzeme güvenliği için Bilgi İşlem Birimi, Malzeme Deposu, Satın Alma Birim’i 7/24 ulaşılabilecek şekilde nöbetçi veya icapcı şeklinde iş planı yapar.

*Hastane içindeki medikal ve medikal olmayan cihazların bakım ve onarımları zamanında yapılır. 

Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi çalışanları olarak; daima sizin haklarınızın farkında olacak ve sorumluluklarımızı bilerek, size hizmet vereceğiz.